درد از نظر عمر برای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ابوبکر

چرا هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری فرمودند: « دوات و قلم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که هرگز گمراه نشوید » 

عمر گفت:« درد بر او غلبه کرده و کتاب خدا ما را بس است »؛ ولی هنگامی که ابوبکر خواست وصیت بنویسد نگفت درد بر او غلبه کرده کتاب خدا ما را بس است؟

______________________
 

پی نوشت:

۱:- عمر گفت: ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا، صحیح البخاری،کتاب العلم باب کتابه العلم، ج ۱۲۰/۱