کتاب در ده فصل متنوع تدوین گردیده است تاریخ قرآن،وحی و نزول قرآن،قرآن در مکه،جمع آوری قرآن در زمان رسول خدا، بررسی اخبار مدینه در قرآن و تدوین قرآن در