این کتاب مشتمل بر یک مقدمه در اثبات وجود معصوم علیه السلام در این عصر وچهار باب است که هر کدام شامل فصولی است. باب اول شامل ویژگی آن حضرت کیفیت تولد ب