این کتاب در پنج فصل مختصراًبه یکی از مهمترین امتیازات مکتب تشیع از سایر فرق اسلامی یعنی عدل الهی می پردازد فصل اول آن مقدمه می باشد که به تعریف عدل پر