مولف: عبدالحسین طالعی
ناشر: رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: اول/پاییز ۸۵
تعداد صفحات: ۹۶
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


این کتاب در پنج فصل مختصراًبه یکی از مهمترین امتیازات مکتب تشیع از سایر فرق اسلامی یعنی عدل الهی می پردازد فصل اول آن مقدمه می باشد که به تعریف عدل پر