خیانت جبرییل!!

 

آیا صحیح است که اهل سنت برای کم کردن از بار شبهه غلو و مقام نبوت برای عمر به شیعه نسبت داده اند که ـ نعوذ باللّه ـ، می‌گویند: 

جبرییل در رساندن وحی اشتباه کرده، و قرار بود که بر علی نازل شود، ولی اشتباها وحی را بر پیامبر فرود آورد. در حالیکه در هیچ یک از کتابهای شیعه آورده نشده..

و این مطلب را برای اولین بار عامر شعبی که جزء مخالفین و دشمنان حضرت علی و پیروان او بود، به شیعه نسبت داده و ابن عبد ربه از او نقل می‌کند. (۱)

______________________
پی نوشت:

(۱)العقد الفرید ۲: ۴۱۱ ـ الفقه علی المذاهب الاربعه ۴: ۷۵