خورشید غدیر در کتب اهل سنت

ابوالقاسم فضل‏ بن محمد گوید: این حدیث صحیحی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و حدیث غدیر خم را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک صد نفر که عشره مبشره (ده تنی که رسول خدا بشارت بهشت به آنان داده) از آنانند روایت کرده‏ اند و آن حدیث ثابتی است و ایرادی برای آن نمی‌شناسم و این فضیلت خاص علی علیه السلام است که هیچ کس با او شرکت ندارد.

(مناقب ابن‏ مغازلی / ۲۷.)سایت فطرت