خودداری علی از بیعت با ابوبکر

آیا صحیح است که می‌گویند حضرت علی(رضی الله عنه) هرگز با ابوبکر بیعت نکرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را برای بیعت باز کنند!

به ناچار ابوبکر دست خود را روی دست علی و به عنوان بیعت علی گذارد

چنانچه مسعودی می‌گوید: «فقالوا له: مدَّ یدک فبایع، فأبی علیهم فمدوا یده کرها فقبض علی أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبکر وهی مضمومة». اثبات الوصیة: ۱۴۶. الشافی ۳: ۲۴۴.

باز هم می‌گوییم که بیعت با اجماع اهل حل و عقد بوده است؟

و حدیث علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار

یعنی علی با حق است و حق با علی است و به هر سمت و سویی برود، حق به همراه او می‌رود، را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

مستدرک الحاکم ۳: ۱۲۵، جامع الترمذی ۵: ۵۹۲ ح ۳۷۱۴، مناقب الخوارزمی: ۱۷۶ ح ۲۱۴، فراید السمطین ۱: ۱۷۷ ح ۱۴۰، شرح المواهب اللدنیه ۷: ۱۳
 فطرت