خودداری علی از بیعت با ابوبکر

آیا صحیح است که می گویند حضرت علی(رضی الله عنه) هرگز با ابوبکر بیعت نکرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را برای بیعت باز کنند!

به ناچار ابوبکر دست خود را روی دست علی و به عنوان بیعت علی گذارد

چنانچه مسعودی می گوید: «فقالوا له: مدَّ یدک فبایع، فأبی علیهم فمدوا یده کرها فقبض علی أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبکر وهی مضمومة». اثبات الوصیة: 146. الشافی 3: 244.

باز هم می گوییم که بیعت با اجماع اهل حل و عقد بوده است؟

و حدیث علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار

یعنی علی با حق است و حق با علی است و به هر سمت و سویی برود، حق به همراه او می رود، را چگونه می توان تفسیر کرد؟

مستدرک الحاکم 3: 125، جامع الترمذی 5: 592 ح 3714، مناقب الخوارزمی: 176 ح 214، فراید السمطین 1: 177 ح 140، شرح المواهب اللدنیه 7: 13فطرت