عمر و شکستن بیعت

آیا صحیح است؟ که ابو جعفر نقیب می گوید، یکی از مسایلی که به عمر جرأت داد تا دستور پیامبر(ص) در مورد خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین(ع) را نادیده بگیرد، و از علی(ع) عدول کرده و با ابوبکر بیعت نماید، مخالفت های بسیار وی با دستورات پیامبر(ص) در زمان حیات آن حضرت بود، چنانچه در جریان صلح حدیبیّه(۱) و نماز خواندن پیامبر(ص) بر جنازه عبدالله أبیّ(۲) معترض و مخالف بود و حتّی اگر هیچ یک از این موارد نبود، مخالفت او با دستور پیامبر(ص) در مورد آوردن کاغذ و قلم برای نگارش وصیّت،(۳) و اعراض پیامبر(ص) از نگارش آن بعد از مخالفت عمر، برای زمینه سازی مخالفتهای بعدی کافی بود. زیرا پیامبر(ص) بعد از مشاهده این وضع، فرمود: از کنار من برخیزید، (و این مسیله باعث شد که زمینه برای مخالفت های بعدی فراهم شود) و آیا با این کیفیت برای پیامبر(ص) امتیاز و فضیلتی باقی می ماند؟ کسی که تا این حد جرأت مخالفت با پیامبر(ص) را داشته باشد، می تواند از دستور پیامبر(ص) در مورد خلافت علی(ع) نیز عدول نموده و به خاطر مصلحتی که او برای خود تصوّر می کند با ابوبکر بیعت نماید.(۴)پی نوشت: 

۱. صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۹۰، (چاپ مصر)

۲. صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۳۷، (چاپ مصر)

۳. رجوع شود به صحیح بخاری – باب مرضُ النبی(ص)

۴. علی محدث (بندر ریگی)، سیاهترین هفته تاریخ.

 

/