خلفای راستگو

شما صحابی حضرت رسول را تماما بهشتی وراستگو میدانید و در راس آنها ۳خلیفه اول را ؛

در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه حضرت امیر اشاره به غصب شدن حقشان از طرف این سه تن کرده اند حال باید نعوذبالله یا حضرت امیر را دروغگو بشماریم و یا اینکه از صحابه حضرت رسول نبوده که به اقرار همگان آقا امیرالمومنین نزدیکترین یار و راستگوترین فرد بین یاران حضرت رسول بوده اند ؛

خوب به حرف ایشان آن سه تن غاصب بوده و خلیفه پیغمبر محسوب نمیشوند 

حال بگویید باز هم میتوان آن سه خلیفه را راستگو وخلیفه رسول نامید یا خیر؟

عجب عدالتی هست این!

عجب عشره مبشره ای!