خداوند در قرآن به پیامبر می‌فرماید « تو فقط مذکری و بر مردم تسلط نداری.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت دارد؟

توضیح: خداوند در آیات ۲۱و۲۲ سوره ی غاشیه می‌فرماید:« فذکر انما انت مذکر. لست علیهم بمصیطر.» یعنی: « پس تذکر بده تو فقط مذکری. تو بر ایشان تسلط نداری.» پس رسولی که بر مردم تسلط ندارد چگونه مسلط بر تمام جهان و زمامدار آن می‌باشد؟ 

پاسخ ۱- موضوع این آیه سیطره داشتن در مورد پذیرش دین توسط مردم است و موضوع سیطره بر عالم امکان مطرح نیست.

معنای آیه این است که تو مسلط بر مردم نیستی تا آنان رابه اجبار در دین وارد نمایی.

همچنان که خداوند در آیه ی ۴۵ سوره ی ق می‌فرماید « و ما انت علیهم بجبار.» یعنی تو مسلط بر ایشان نیستی تا ایشان را به اجبار وارد در دین اسلام نمایی.

و در سوره کهف آیه ۲۹ می‌فرماید « فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.» یعنی مردم در پذیرش دین مختارند.

پاسخ ۲- مصیطر و مسیطر به معنای حافظ و نگهبان است و به معنی اختیار و ولایت داشتن نیست.

قمی در مجمع البحرین فرموده: مسیطر و مصیطر آن کسی است که از مکان بلند مشرف و مسلط بر کسی باشد که احوال او را رسیدگی کند و اعمالش را بنویسد.

 سایت فطرت