خدا ترسی در ادعا نیست. خداترسی در شعار دادن نیست. خدا ترسی نزد هیچ انسان وقیح و مغروری دیده نمی‌شود. خدا ترسی از هیچ ستمگری سر نمی‌زند. خداترسی از مدعیان دور است. خدا ترسی از تمسخرکننده های مغمومین، بعید است. خداترسی راهی به جانماز ریاکارن و دورغگویان ندارد. خداترسی با فخرفروشی فاصله ای بسیار دارد. خداترسی از نامردان و دغلکاران بر نمی‌آید. خداترسی...تحریریه سایت فطرت