خدا ترسی در ادعا نیست. خداترسی در شعار دادن نیست. خدا ترسی نزد هیچ انسان وقیح و مغروری دیده نمی شود. خدا ترسی از هیچ ستمگری سر نمی زند. خداترسی از مدعیان دور است. خدا ترسی از تمسخرکننده های مغمومین، بعید است. خداترسی راهی به جانماز ریاکارن و دورغگویان ندارد. خداترسی با فخرفروشی فاصله ای بسیار دارد. خداترسی از نامردان و دغلکاران بر نمی آید. خداترسی...تحریریه سایت فطرت