خانه‌های مدینه درب داشت (۲)

تازگی‌ها می‌گویند خانه‌های مدینه درب نداشته است و بلافاصله نتیجه می‌گیرند: خانه‌ی امیرمؤمنان علیه السلام دربی نداشته تا بخواهند آن را بسوزانند!

نمونه‌ی زیر مشتی از خروارها پاسخی است که به این سخن نادرست داده می‌شود:

از «ابوموسی اشعری» نقل است که به همراه پیامبر بود تا اینکه به"بیر أدیس"وارد شدند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داخل شد و ابوموسی بیرون باقی ماند.

ابوموسی می‌گوید: «کنار دربی نشستم که جنس آن از جریب نخل بود».

)صحیح مسلم ــ ج۷ ص ۱۱۸و صحیح بخاری ــ ج۲ــ ص ۱۸۷(