در حقیقت این کتاب بخشی از تاریخ اسلام را بیان میکند که نگارنده آن را ازقول امام امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند. خاطرات حضرت امیر از همراهی با رسو