از امام موسی بن جعفر علیهما السلام پرسیدند علت ترک (حی علی خیر العمل) در اذان توسط اهل تسنن چیست حضرت فرمودندعلت ظاهری آن این بود که مردم با تکیه بر نماز جهاد را وا نگذارند اما علت باطنی آن این بود که مراد از -خیر العمل- ولایت است و عمر با حذف آن از اذان خواست مردم بسوی ولایت ترغیب و دعوت نشوند بحار الانوار۸۴/ ۱۴۰ علل الشرایع ۲/ ۳۶۸

 فطرت