حق چیست؟ چیزی که منافع ما را تامین می‌کند؟ حقیقت چیست؟ چیزی که به نفع ماست؟ وقتی که از حق پذیری سخن به میان می‌آید اول باید پرسید کدام حق؟ کدام حقیقت؟ این واژه های زیبا از زبان چه کسی یا چه کسانی شنیده می‌شود؟ دشمنان علی خود را حق و حقیقت می‌نمایاندند حال آنکه علی بن ابیطالب خود تجلی حقیقت بود اما اجازه نداشت حرفی بزند، سخنی بگوید و از این حقیقت دفاع کند.

کار دشمنان علی این بود که نگذارند کلامِ حقِ علی شنیده شود و کلامی ناحقِ خود را، حقیقت جلوه می‌دادند.تحریریه سایت فطرت