از من پرسید به نظرت حق با کیست؟ با علی یا دیگران؟

گفتم: دیگران؟ کدام دیگران؟ علی را با کدام دیگران مقایسه میکنی؟ مگر وقتی پای علی به میان باشد اصلا این سؤال مطرح شدنی است؟

تو داری از آفتاب حرف می‌زنی و حالا میگویی حق با آفتاب است یا یک تکه شمع، آنهم شمع بی فروغ، آنهم بدون نور، آنهم....تحریریه سایت فطرت