حق الناس یا حق الله؟ در این متن، یکی دیگر از حرف‌های اشتباهی که در جامعه رایج است را بررسی می‌کنیم.

شاید زیاد شنیده‌اید که می‌گویند: خدا حق الله را می‌بخشد ولی حق الناس را نمی‌بخشد.

سؤال: چه کسی این قانون را وضع کرده است؟

خداوند حرفش را یا از زبان انبیاء و اولیایش می‌زند و یا به وسیله کتب الهی.

کدام بیان چنین حرفی زده است. کدام کتاب و کدام نبی چنین گفته‌اند؟

شاید گفته شود: عقل این گونه حکم می‌کند.

اما باید دانست:

اولاً: هر حق الناسی حق الله هم هست. چرا که همه چیز از جمله انسان ها مملوک خدا هستند. بنابراین هر حقی از کسی ضایع شود درواقع حق خدا ضایع شده است. پس حق الناس بر حق الله ارجحیت ندارد.

ثانیاً: اگر حقی ضایع شود چه حق الله چه حق الناس ضرری برای خدا ندارد. آن که ضرر می‌کند آدمی است. و آدمی با این ضرر رساندن در اولین مرحله به خودش ظلم می‌کند. پس ضایع کردن حق الله یعنی ظلم به خود و ظلم به خود مستلزم عذاب الهی است، مگر آن که خدا ببخشد.

ثالثاً: اگر قرار به بخشش باشد، خدا حق الناس را به راحتی می‌بخشد. و خودش می‌داند فردی که مظلوم واقع شده است را چگونه راضی کند.

پس لطف فرموده، برای خداوند تعیین تکلیف نفرمایید!

 

/فطرت