کتاب حقایق پنهان


مولف: علی لباف با همکاری عدنان درخشان
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: دوم ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۴۴
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد۹ تلفن:۷۷۵۲۱۸۳۶تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیهحذف و سانسور حقایقتحریف و جابجایی حقایق توجیه با هدف کتمان حقایق