این کتاب مختصر نگاهی کوتاه به زندگی حضرت مسلم سفیر بزرگوار حضرت ابا عبدالله دارد که جان خویش را به خاطر اطاعت از مولایش در راه خدا تقدیم کرد در انتهای