گنبد و حرم برای ما یک نشانه است. یک فرهنگ است. یک ابتکار است تا بتوانیم عمق پیام امامت را به نسلهای بعد از خود برسانیم.

آری گنبدها را زیبا می‌سازیم، چراکه باید چنین کنیم. چرا که معماری و هنروری یکی از راه هایی است که هر قوم و آیین و ملتی، آن را به کار می‌گیرد تا پیام خود را منتقل کند.

حرم برای ما یک منبع الهام بخش است. یک مکان روحانی. یک زمین مقدس. حرم برای ما پر از حرف است. حرف از خدا و حجت خدا. حرم برای ما اعتقاد است. پای حرم ایستاده ایم و آن را گرامی می‌داریم.تحریریه سایت فطرت