احتجاج به وجود امام در حقیقت امیرالمومنین علیه السلام لزوم نصب و عصمت امام عقیده سنیان در امامت خرافات سنیان در توحید اشکال بر اجماع در خلافت ابی