حجاب فقط برای مسلمین است؟

 

یا ناباوری به دوستش نگاه میکرد.تعجب کرده بود.در ذهنش چیزی بود و حالا چیز دیگری میدید آخر تو چرا؟ما داریم فرار میکنیم تو داری اجرا میکنی؟

آخه عزیز من، قرار نبود که شما هم کار عقب افتاده‌هایی مثل ما رو بکنین.

پی در پی سوالاتی میپرسید، درهم و تکراری، انگار که رشته افکارش از هم گسیخته شده بود

دوستش لبخندی زد و گفت: فکر میکنی حجاب فقط دستور دین شما مسلمانان است؟

بیشتر بدانیم

 فطرت