جواز سجده برمدفوع سگ!

جواز سجده بر مدفوع سگ بزرگان اهل سنت که شیعه را از سجده بر روی مهر و تربت منع می نمایند, سجده بر مدفوع و فضله سگ را جایز می دانند!

کتاب قواعد الاحکام نقل میکند: ابوحنیفه و یکی از بزرگان چهارگانه اهل سنت سجده نمودن در نماز بر فضله سگ را جایز دانسته است. (1)

______________________
پی نوشت:

(1)قواعدالاحکام 1/118