جواز سجده برمدفوع سگ!

جواز سجده بر مدفوع سگ بزرگان اهل سنت که شیعه را از سجده بر روی مهر و تربت منع می‌نمایند, سجده بر مدفوع و فضله سگ را جایز می‌دانند! 

کتاب قواعد الاحکام نقل میکند: ابوحنیفه و یکی از بزرگان چهارگانه اهل سنت سجده نمودن در نماز بر فضله سگ را جایز دانسته است. (۱)

______________________
پی نوشت:

(۱)قواعدالاحکام ۱/۱۱۸