جهاد در راه خدا

و جهاد را واجب ساخت تا امت اسلام در زمین بگردند و آن را دری به سوی بهشت و مایه عزت پدران و سرافرازی فرزندان ساخت.

عثمان‏ بن مظعون گوید:

“به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشتم: مرا نفس وسوسه می‌کند که سر به بیابان گذارم و در کوهها به سر برم

فرمود: ای عثمان چنین مکن زیرا سیاحت امت من جنگ و جهاد است”.

(وسایل‏ الشیعة ج۱۱ /ص ۱۰)سایت فطرت