جهاد ابوبکر

آیا صحیح است که می گویند حضرت ابوبکر در جنگها و جهاد هیچ نقشی نداشته، حتی یکبار هم دست به شمشیر نبرده است و یک تیر به طرف دشمن نیانداخته است و قطره ای از خون کفار را به زمین نریخته است ؛ چنانچه ابوجعفر اسکافی این مطلب را فرموده است:

لم یرم ابوبکر بسهم قط و سلّ سیفاْ و لا اراق دماْ (1)

با این حال چرا ما او را جزء مجاهدان و جهاد او را از جهاد حضرت علی بالاتر می دانید؟.(2)

چرا غلو میکنید؟

______________________

پی نوشت:

(1) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 13: 293

(2)فخر رازی در تفسیر خود جهاد ابوبکر را از جهاد علی افضل می داند. 173:3