جهاد ابوبکر

آیا صحیح است که می‌گویند حضرت ابوبکر در جنگها و جهاد هیچ نقشی نداشته، حتی یکبار هم دست به شمشیر نبرده است و یک تیر به طرف دشمن نیانداخته است و قطره ای از خون کفار را به زمین نریخته است ؛ چنانچه ابوجعفر اسکافی این مطلب را فرموده است:

لم یرم ابوبکر بسهم قط و سلّ سیفاْ و لا اراق دماْ (۱)

با این حال چرا ما او را جزء مجاهدان و جهاد او را از جهاد حضرت علی بالاتر می‌دانید؟.(۲)

چرا غلو میکنید؟

______________________
 

پی نوشت:

(۱) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۱۳: ۲۹۳

(۲)فخر رازی در تفسیر خود جهاد ابوبکر را از جهاد علی افضل می‌داند. ۱۷۳:۳