جناب محمد بن عبدالوهاب! دروغ چرا؟!

تردیدی نیست که وهابیت امروز در مبانی نظری خود پس از”ابن تیمیه” تابع “محمد بن عبدالوهاب” می‌باشد. در این نیز تردیدی نیست که لازم است مبانی براساس واقعیات شکل گرفته باشد. هرگاه روشن شود که مبنایی بر اساس یک گزارش نادرست شکل گرفته است، اصل آن مبنا از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
یکی از اصول مسلم نزد وهابیت حرمت"دعا و توسل"نزد قبور می‌باشد. بدین جهت بازخوانی نظر “محمد بن عبدالوهاب” در این مورد لازم است تا با راستی آزمایی آن واقعیت روشن شود. “محمد بن عبدالوهاب” در کتاب “الهدایة السنیة” پس از آن که به شدت به توسل و دعا نزد قبور حمله می‌کند، رفتار اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را این چنین گزارش می‌کند:
هیچ یک از گذشتگان نه در عصر صحابه و نه تابعین و نه تابع تابعین، قبر انبیا را برای نماز خواندن انتخاب نمی‌کردند و هیچ گاه نه در هنگام غیبت و نه در نزد قبرشان از آنان حاجت نمی‌خواستند و التماس و زاری نمی‌کردند (۱).
اکنون لازم است با مروری در تاریخ به بررسی این گزارش بنشینیم. هرچند تاریخ خود گواه نقض ادعای شخص نام برده است و موارد فراوانی در این مورد را به ما نشان می‌دهد، اما از آن جا که سعی من برارائه نوشته‌های کوتاه است، یک مورد را بیان می‌کنم تا روشن شود که یکی از مبانی وهابیت در مورد مساله توسل و زیارت قبور برگرفته از یک گزارش نادرست تاریخی می‌باشد. به این مورد دقت فرمایید:
در زمان عمر خشک سالی و قحطی به مردم روی آورد. شخصی نزد روضه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! از خداوند برای مردم باران طلب نما زیرا آنان هلاک شدند. آن شخص رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) را در خواب دید … و به او خبر دادند که باران خواهد آمد (۲).
اکنون خواننده گرامی! این دو مطلب را کنار هم قرار دهید و خود نتیجه بگیرید. البته لازم به ذکر است که از این موارد بسیار در کتب اهل سنت یافت می‌شود. آنچه مهم است این که هرگز نباید برای استحکام یک نظریه ی نادرست دست به دامان کذب شد و از مطالب غیر واقعی سود جست.

سید محمدحسین یثربی

پی نوشت ها: 
۱- الهدایة السنیة، صفحه ۱۶۲، طبع المنار مصر.
۲- گوشه ای از منابع اهل سنت:
الف- فتح الباری، ابن حجر، جلد۲، صفحه ۴۱۲، ناشر: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان.
ب- المصنف، ابن ابی شیبة الکوفی، جلد ۷، صفحه ۴۸۲، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان
ج- الهواتف، ابن ابی الدنیا، صفحه ۲۵، ناشر: موسسة الکتب الثقافیة
د- الاستیعاب، ابن عبدالبر، جلد۳، صفحه ۱۱۴۹، ناشر: دارالجیل
ه- کنزالعمال، متقی هندی، جلد۸، صفحه ۴۳۱، ناشر: موسسة الرسالة، بیروت، لبنان
و- تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، جلد۴۴، صفحه ۳۴۵، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان
ز- تاریخ الاسلام، ذهبی، جلد۳، صفحه ۲۷۳، ناشر: دارالکتاب العربی
ح- البدایة و النهایة، ابن کثیر، جلد ۷، صفحه ۱۰۵، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان
 شیعه نیوز