آیا جناب عمر مبانی دینی را بهتر از رسول خدا (ص) می فهمد؟


رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در اواخر عمر شریف خویش بارها از دو ثقل گران‌بهایی سخن‌گفتند که میراثی برای بازماندگان خواهدبود و مادامی که مردم به آن دو بیاویزند به هدایت دست‌یابند و گمراهی ایشان را درک‌نکند.

و آن دو قرآن و عترت رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله هستند.1

با این وجود چرا خلیفه‌ی دوّم می‌گوید: «کتاب خدا کافی است.2»؟

ما باید سخن چه کسی را بپذیریم، رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله یا جناب عمربن‌خطّاب؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-سنن الترمذی، ج 5، ص 328 – 329،ح 3876/سنن الدارمی، ج 2، ص 431 – 432/ المستدرک، ج 3، ص 109 – 110و ص 148،/ مسند احمد، ج 3، ص 14، 17، 26و 59، ج 5، ص 181 – 182، 189 – 190/ مجمع الزواید، ج 9، ص 163/ المعجم الأوسط، ج 4، ص 33 – 34/ المعجم الکبیر،ج 5، ص 154، ح4923 ص 166/ تاریخ مدینة دمشق، ج 41، ص 19، ج 69، ص 240 – 241،

2- هنگامی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار بود به اصحاب خود فرمود: «کتابی به من دهید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم تا پس از من گمراه‌نشوید!» عمر گفت: « بیماری بر نبی غلبه‌کرده(یا به نقلی: این مرد هذیان‌می‌گوید!) کتاب خدا نزد ماست، ما را کفایت‌می‌کند!»
صحیح البخاری، ج 1، ص 36-37-کتاب العلم

حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبی صلی الله علیه وسلم وجعه قال: ایتونی بکتاب أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبی صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا....
صحیح البخاری، ج 3، ص 1155، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب /صحیح البخاری، ج 5،ص 137/صحیح البخاری، ج 7، ص 9 ؛ صحیح البخاری، ج8، ص 160 /صحیح مسلم، ج 5، ص 75/ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 324 – 325/ الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج 2 - ص 244- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه/ إمتاع الأسماع - المقریزی - ج 2 - ص 132- خبر کتاب رسول الله عند موته/ - ج 14 - ص 446- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع