آیا جناب عمر مبانی دینی را بهتر از رسول خدا (ص) می فهمد؟


رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در اواخر عمر شریف خویش بارها از دو ثقل گران‌بهایی سخن‌گفتند که میراثی برای بازماندگان خواهدبود و مادامی که مردم به آن دو بیاویزند به هدایت دست‌یابند و گمراهی ایشان را درک‌نکند.

و آن دو قرآن و عترت رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله هستند.۱

با این وجود چرا خلیفه‌ی دوّم می‌گوید: «کتاب خدا کافی است.۲»؟

ما باید سخن چه کسی را بپذیریم، رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله یا جناب عمربن‌خطّاب؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۲۸ – ۳۲۹،ح ۳۸۷۶/سنن الدارمی، ج ۲، ص ۴۳۱ – ۴۳۲/ المستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹ – ۱۱۰و ص ۱۴۸،/ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۴، ۱۷، ۲۶و ۵۹، ج ۵، ص ۱۸۱ – ۱۸۲، ۱۸۹ – ۱۹۰/ مجمع الزواید، ج ۹، ص ۱۶۳/ المعجم الأوسط، ج ۴، ص ۳۳ – ۳۴/ المعجم الکبیر،ج ۵، ص ۱۵۴، ح۴۹۲۳ ص ۱۶۶/ تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۱، ص ۱۹، ج ۶۹، ص ۲۴۰ – ۲۴۱، 

۲- هنگامی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار بود به اصحاب خود فرمود: «کتابی به من دهید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم تا پس از من گمراه‌نشوید!» عمر گفت: « بیماری بر نبی غلبه‌کرده(یا به نقلی: این مرد هذیان‌می‌گوید!) کتاب خدا نزد ماست، ما را کفایت‌می‌کند!» 
صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۶-۳۷-کتاب العلم

حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبی صلی الله علیه وسلم وجعه قال: ایتونی بکتاب أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبی صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا....
صحیح البخاری، ج ۳، ص ۱۱۵۵، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب /صحیح البخاری، ج ۵،ص ۱۳۷/صحیح البخاری، ج ۷، ص ۹ ؛ صحیح البخاری، ج۸، ص ۱۶۰ /صحیح مسلم، ج ۵، ص ۷۵/ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ۱ - ص ۳۲۴ – ۳۲۵/ الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج ۲ - ص ۲۴۴- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه/ إمتاع الأسماع - المقریزی - ج ۲ - ص ۱۳۲- خبر کتاب رسول الله عند موته/ - ج ۱۴ - ص ۴۴۶- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع