یکی از آموزه های دینی اهل سنت بحث جسم انگاری خداست که البته در بین وهابیت رنگ و بوی قویتری دارد در این کتاب ابتدا پیدایش جسم انگاری و ریشه های آن در