مولف: علی کورانی
ناشر: موسسه طه
مترجم: سید محمود عظیمی
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۱۱۲
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: ۷۴۳۶۲۴-۰۲۵۱ E-Mail:m-taha@noorneat.net


یکی از آموزه های دینی اهل سنت بحث جسم انگاری خداست که البته در بین وهابیت رنگ و بوی قویتری دارددر این کتاب ابتدا پیدایش جسم انگاری و ریشه های آن در