مولف: مقاتلة بن عطیه
ناشر: انتشارات محب
مترجم: مصطفی خبازیان
نوبت چاپ: تیرماه ۱۳۷۰
تعداد صفحات: ۱۳۶
قیمت: ۱۸۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مشهد


ماجرای مناظره میان علمی شیعه و سنی