جای عشره مبشّره خالی...


اگر حدیث عشره‌ی مبشّره صحیح است چرا مسلم و بخاری آن را نیاورده‌اند؟

حال‌آن‌که ایشان چنان که دیده‌می‌شود از هیچ کوششی جهت ارتقاء مقام صحابه مضایقه‌نمی‌کردند.۱

و اگر این حدیث صحیح است چرا شیخین در سقیفه‌ی بنی‌ساعده به آن احتجاج‌نکردند۲

درحالی‌که آن‌جا همان جایی بود که می‌بایست برای اثبات موقعیّت و منزلت والای خویش به هر چه در توان دارند استنادکنند، چنان‌که کردند...؟


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱ـ حذف نام سمره در خریدوفروش مشروبات در صحیح بخاری:صحیح بخاری،ج ۳،ص ۴۰،کتاب البیوع، باب کم یجوز الخیار

حذف و تغییر عقیده امیرمومنان بر دروغ‌گو، گنه‌کار، حیله‌گر و خاین بودن شیخین: صحیح بخاری، ج ۶، - ص ۱۹۰ – ۱۹۱،کتاب النفقات

۲ـ داستان سقیفه به روایت عمربن‌خطّاب در صحیح بخاری: صحیح بخاری، ج ۸، ص ۲۵–۲۸، کتاب المحاربین من اهل الکفر و الرده