(ترجمه کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه) لطمات وارد شده بر اسلام فضایل امیرمومنان علیه السلام از زبان دشمنان