رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند برای برادرم علی فضایل بی‏شماری قرار داده است، هرکه یکی از فضایل او را از روی اعتقاد بازگوید خداوند گناهان گذشته دور و نزدیک او را بیامرزد. و هرکه یکی از فضایل او را بنویسد تا زمانی که نقشی از آن نوشته باقی است پیوسته فرشتگان برای او آمرزش می‏طلبند. و هرکه به یکی از فضایل او گوش فرادهد خداوند گناهانی را که با گوش انجام داده بیامرزد. و هرکه به نوشته‏ای از فضایل او بنگرد خداوند گناهانی را که با چشم انجام داده بیامرزد. سپس فرمود: نگاه به علی عبادت است، یاد علی عبادت است و خداوند ایمان هیچ بنده‏ای را نمی‏پذیرد جز با ولایت او و بیزاری از دشمنان او.

(مناقب خوارزمی / ۲. فرایدالسمطین ۱ / ۱۹، کفایةالطالب گنجی شافعی ۱ / ۱۸، ینابیع المودّة/۱۲۱.)

علّامه مظفر در تأیید این حدیث گوید: کسی که وجودش تمامی ایمان و یک ضربتش با عبادت جنّ و انس برابر است، این سخن درباره او مبالغه نیست؛ آیا چنین سخنی درباره نفس پیامبر و برادر او و همتای قرآن مبالغه می‏تواندبود؟!


 سایت فطرت