1. گناهان پنجاه ساله زایر بخشیده میشود. ص 416(امام صادق علیه السلام)

2. خداوند از زایر راضی و خشنود میشود. ص 419(امام صادق علیه السلام)

3. موجب جلب روزی میشود. ص 416(امام صادق علیه السلام)

4. فرشتگان اطراف زایر را گرفته و تقدیسش میکنند. ص 431(امام صادق علیه السلام)

5. پیامبرصلی الله علیه و آله و ایمه علیهم السلام برای زایر دعا میکنند. ص 411و419(امام صادق علیه السلام)

6. مال و داراییش زیاد میشود. ص 415و421(امام صادق علیه السلام)

7. برای هر درهم خرجده هزار درهم برای او ذخیره میشود. ص 417و418(امام صادق علیه السلام)

8. جایگاه زایربهشت است. ص 471(امام صادق علیه السلام)

9. اگر زیارت را ترک کنددر قیامت حسرت میخورد. ص 411(امام صادق علیه السلام)

10. کسی که قدرت به زیارت داشتهنرودعاق پیامبرصلی الله علیه و آله و اهل بیت میشود. ص 416(امام صادق علیه السلام)

11. رسول خداصلی الله علیه و آله به زایر سلام میرساند. ص 431(امام صادق علیه السلام)

12. اگر نزد قبر 2رکعت نماز بخواندهرچه بخواهد خدا به او میدهد. ص 403و421(امام صادق علیه السلام)

13. اگر از فرات غسل کند و زیارت کندهمه گناهانش بخشیده میشود. ص 404(امام صادق علیه السلام)

14. زیارت آن حضرتاحسان به رسول خداصلی الله علیه و آله و اهل بیت است. ص 415و421(امام صادق علیه السلام)

15. نیازمندی ها و حوایج زیارت کننده برآورده میشود. ص 478(امام صادق علیه السلام)

16. علی علیه السلام همراه زایر فرشته ای میفرستد که از صراط راحت عبور کند. ص 400(امام صادق علیه السلام)

17. به زایر گفته میشود از ابتدا عمل را شروع کنگناهان گذشته ات آمرزیده شد. ص 431(امام صادق علیه السلام)

18. بعد از خداحافظی از خانواده برای زیارتبا اولین گام تمام گناهانش بخشیده میشود. ص 432(امام صادق علیه السلام)

19. خداوند میفرمایند:از من بخواه تا عطا کنممرا بخوان تا اجابت کنم. ص 432(امام صادق علیه السلام)

20. وقتی زایر غسل میکندپیامبرصلی الله علیه و آله میفرمایند:ای مسافر خدا بشارت باد به شما که در بهشت با من هستید. ص 434(امام صادق علیه السلام)

21. امیرالمؤمنین علیه السلام ندامیدهد:من ضامنم که حوایج شما را برآورده نموده و بلا را در دنیا و آخرت از شما دفع کنم. ص 434و501(امام صادق علیه السلام)

22. روز قیامت خداوند حافظ زایر امام حسین علیه السلام است. ص 436(امام صادق علیه السلام)

23. پیامبرصلی الله علیه و آله با زایر از طرف راست و چپ ملاقات نموده تا بلاخره به اهل خود بازگردد. ص 434(امام صادق علیه السلام)

24. اهل آسمان برای زایر دعا میکنند. ص 411(امام صادق علیه السلام)

25. حضرت زهراسلام الله علیها برای زایر طلب آمرزش میکند. ص 386و411(امام صادق علیه السلام)

26. چهارهزار فرشته زایر را مشایعت میکنند و در بیماری از او عیادت میکنند. ص 387(امام صادق علیه السلام)

27. هر روز هفتادهزار فرشته برای زایرین دعا میکنند. ص 421(امام صادق علیه السلام)

28. هفتادهزار فرشته که یک رکعت نمازشان هزار رکعت نماز انسانهاستثواب نمازشان را هدیه به زوار میکنند. ص 393(امام صادق علیه السلام)

29. زیارت هر امام وفا به عهد و حسن اداء وظیفه محسوب میشود. ص 396(امام صادق علیه السلام)

30. حاجی که زیارت امام حسین علیه السلام نرفتهحق خدا و رسول را ترک کرده است. ص 634(امام صادق علیه السلام)

31. احدی در قیامت نیست مگر آرزو میکند از زوار امام حسین علیه السلام باشد. ص 441و468(امام صادق علیه السلام)

32. زوار امام حسین علیه السلام در قیامت بر سفره ای از نور می نشینند. ص 442(امام صادق علیه السلام)

33. ملایکه صورت زوار را مسح میکنند. ص 443(امام صادق علیه السلام)

34. خداوند تعالی هر صبح و شب از طعام بهشت برای زوار امام حسین علیه السلام نازل میفرمایند. ص 443(امام صادق علیه السلام)

35. زایر بر سر سفره های بهشتی با پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام هم غذا میباشد. ص 447(امام صادق علیه السلام)

36. ایام زیارت امام حسین علیه السلام جزء عمر زایر شمرده نمیشود و از اجلشان محسوب نمیشود. ص 445(امام صادق علیه السلام)

37. زوار قبل از همه داخل بهشت میشوند. ص 449(امام صادق علیه السلام)

38. زایر امام حسین علیه السلام که عارف به حق آن حضرت باشدخداوند گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد. ص 450(امام کاظم علیه السلام)

39. کسی که به زیارت قبر حسین علیه السلام برود و به حق آن حضرت آگاهی داشته باشد مانند کسی است که سه حج با رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشد. ص 460(امام صادق علیه السلام)

40. اگر مردم میدانستند که در زیارت قبر حسین علیه السلام چه فضل و ثوابی است حتما از شوق و ذوق قالب تهی میکردند. ص 267(امام صادق علیه السلام)

41. اگر در طول سال زایر بمیردفرشتگان رحمت الهی بر سرش حاضر شده و او را غسل داده و کفن نموده و برایش استغفار و طلب آمرزش کرده و تا قبرش مشایعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش ایجاد کرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف دو فرشته منکر و نکیر بر حذرش مینمایند. ص 498(امام صادق علیه السلام)

42. نامه زایر در قیامت به دست راستش داده میشود. ص 468(امام صادق علیه السلام)

43. زیارت امام حسین علیه السلام افضل اعمال است. ص 479(امام صادق علیه السلام)

44. زایر مانند کسی است که رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کرده است. ص 483(امام صادق علیه السلام)

45. اگر زایرعارف به حق امام باشدخداوند او را در اعلی علیین قرار میدهد. ص 484(امام صادق علیه السلام)

46. سختی جان دادن برای زایر آسان میشود. ص 491(امام صادق علیه السلام)

47. زیارترزق و روزی را زیاد و عمر را طولانی میکند. ص 494(امام صادق علیه السلام)

48. اگر سال بگذرد و شخص زیارت نرودخداوند یک سال از عمر او کم میکند.بعضی سی سال زودتر از عمر واقعی خود میمیرند. ص 495(امام صادق علیه السلام)

49. زایر نمیمیرد مگر سعیدو در زمره سعدا قرار میگیرد. ص 498(امام صادق علیه السلام)

50. زیارت باعث شفاعت پیامبر میشود. ص 503(امام صادق علیه السلام)

51. زیارت ثوابِ: الف:یک عمره دارد. ص 507(امام رضا علیه السلام) ب:22عمره دارد. ص 507(امام صادق علیه السلام)

52. زیارتثوابِ: الف:یک حج دارد که با رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم بجاآورده باشد.ص513(امام صادق علیه السلام) ب: تا 10حج ثواب نقل شده است.ص 528 تا 20 و 80حج به همراه پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و 50حج نقل شده است.ص 543 تا هزارحج و هزارعمره مقبول نقل شده است.ص 544

53. این زیارت حج افراد ضعیف محسوب میشود تا قوی گردند و به مکه بروند.ص524و537(امام رضا علیه السلام)

54. امام صادق علیه السلام از مردی به نام شهاب سوال فرمودند:ای شهاب چندبار به حج رفته ایعرض کرد:19بار. فرمودند:آن را به بیست حج کامل کن تا آن را برایت معادل یک زیارت امام حسین علیه السلام حساب کنند.ص535

55. ثواب آزاد کردن هزار بنده در راه خدا را میدهند. ص 546

56. ثواب زایر مانند کسی است که هزار اسب را زین نموده و لجام زده در راه خدا با آنها جهاد کرده باشد. ص 547

57. خداوند تبارک وتعالی قبل از اهل عرفاتبه زوار امام حسین علیه السلام تجلی کرده و حوایج آنها را برآورده و گناهانشان را می آمرزد. ص 547(امام صادق علیه السلام)

58. زایر امام حسین علیه السلام در روز قیامتصد نفر که همگی اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت میکند. ص 548(امام صادق علیه السلام)

از کتاب کامل الزیارات/ ابن قولویه قمی

ترجمه مرحوم آیت اله ذهنی تهرانی/چاپ7/انتشارات پیام حقفطرت