۱. گناهان پنجاه ساله زائر بخشیده میشود. ص ۴۱۶(امام صادق علیه السلام)

۲. خداوند از زائر راضی و خشنود میشود. ص ۴۱۹(امام صادق علیه السلام)

۳. موجب جلب روزی میشود. ص ۴۱۶(امام صادق علیه السلام)

۴. فرشتگان اطراف زائر را گرفته و تقدیسش میکنند. ص ۴۳۱(امام صادق علیه السلام)

۵. پیامبرصلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام برای زائر دعا میکنند. ص ۴۱۱و۴۱۹(امام صادق علیه السلام)

۶. مال و داراییش زیاد میشود. ص ۴۱۵و۴۲۱(امام صادق علیه السلام)

۷. برای هر درهم خرجده هزار درهم برای او ذخیره میشود. ص ۴۱۷و۴۱۸(امام صادق علیه السلام)

۸. جایگاه زائربهشت است. ص ۴۷۱(امام صادق علیه السلام)

۹. اگر زیارت را ترک کنددر قیامت حسرت میخورد. ص ۴۱۱(امام صادق علیه السلام)

۱۰. کسی که قدرت به زیارت داشتهنرودعاق پیامبرصلی الله علیه و آله و اهل بیت میشود. ص ۴۱۶(امام صادق علیه السلام)

۱۱. رسول خداصلی الله علیه و آله به زائر سلام میرساند. ص ۴۳۱(امام صادق علیه السلام)

۱۲. اگر نزد قبر ۲رکعت نماز بخواندهرچه بخواهد خدا به او میدهد. ص ۴۰۳و۴۲۱(امام صادق علیه السلام)

۱۳. اگر از فرات غسل کند و زیارت کندهمه گناهانش بخشیده میشود. ص ۴۰۴(امام صادق علیه السلام)

۱۴. زیارت آن حضرتاحسان به رسول خداصلی الله علیه و آله و اهل بیت است. ص ۴۱۵و۴۲۱(امام صادق علیه السلام)

۱۵. نیازمندی ها و حوایج زیارت کننده برآورده میشود. ص ۴۷۸(امام صادق علیه السلام)

۱۶. علی علیه السلام همراه زائر فرشته ای میفرستد که از صراط راحت عبور کند. ص ۴۰۰(امام صادق علیه السلام)

۱۷. به زائر گفته میشود از ابتدا عمل را شروع کنگناهان گذشته ات آمرزیده شد. ص ۴۳۱(امام صادق علیه السلام)

۱۸. بعد از خداحافظی از خانواده برای زیارتبا اولین گام تمام گناهانش بخشیده میشود. ص ۴۳۲(امام صادق علیه السلام)

۱۹. خداوند میفرمایند:از من بخواه تا عطا کنممرا بخوان تا اجابت کنم. ص ۴۳۲(امام صادق علیه السلام)

۲۰. وقتی زائر غسل میکندپیامبرصلی الله علیه و آله میفرمایند:ای مسافر خدا بشارت باد به شما که در بهشت با من هستید. ص ۴۳۴(امام صادق علیه السلام)

۲۱. امیرالمؤمنین علیه السلام ندامیدهد:من ضامنم که حوایج شما را برآورده نموده و بلا را در دنیا و آخرت از شما دفع کنم. ص ۴۳۴و۵۰۱(امام صادق علیه السلام)

۲۲. روز قیامت خداوند حافظ زائر امام حسین علیه السلام است. ص ۴۳۶(امام صادق علیه السلام)

۲۳. پیامبرصلی الله علیه و آله با زائر از طرف راست و چپ ملاقات نموده تا بلاخره به اهل خود بازگردد. ص ۴۳۴(امام صادق علیه السلام)

۲۴. اهل آسمان برای زائر دعا میکنند. ص ۴۱۱(امام صادق علیه السلام)

۲۵. حضرت زهراسلام الله علیها برای زائر طلب آمرزش میکند. ص ۳۸۶و۴۱۱(امام صادق علیه السلام)

۲۶. چهارهزار فرشته زائر را مشایعت میکنند و در بیماری از او عیادت میکنند. ص ۳۸۷(امام صادق علیه السلام)

۲۷. هر روز هفتادهزار فرشته برای زائرین دعا میکنند. ص ۴۲۱(امام صادق علیه السلام)

۲۸. هفتادهزار فرشته که یک رکعت نمازشان هزار رکعت نماز انسانهاستثواب نمازشان را هدیه به زوار میکنند. ص ۳۹۳(امام صادق علیه السلام)

۲۹. زیارت هر امام وفا به عهد و حسن اداء وظیفه محسوب میشود. ص ۳۹۶(امام صادق علیه السلام)

۳۰. حاجی که زیارت امام حسین علیه السلام نرفتهحق خدا و رسول را ترک کرده است. ص ۶۳۴(امام صادق علیه السلام)

۳۱. احدی در قیامت نیست مگر آرزو میکند از زوار امام حسین علیه السلام باشد. ص ۴۴۱و۴۶۸(امام صادق علیه السلام)

۳۲. زوار امام حسین علیه السلام در قیامت بر سفره ای از نور می‌نشینند. ص ۴۴۲(امام صادق علیه السلام)

۳۳. ملایکه صورت زوار را مسح میکنند. ص ۴۴۳(امام صادق علیه السلام)

۳۴. خداوند تعالی هر صبح و شب از طعام بهشت برای زوار امام حسین علیه السلام نازل میفرمایند. ص ۴۴۳(امام صادق علیه السلام)

۳۵. زائر بر سر سفره‌های بهشتی با پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام هم غذا میباشد. ص ۴۴۷(امام صادق علیه السلام)

۳۶. ایام زیارت امام حسین علیه السلام جزء عمر زائر شمرده نمیشود و از اجلشان محسوب نمیشود. ص ۴۴۵(امام صادق علیه السلام)

۳۷. زوار قبل از همه داخل بهشت میشوند. ص ۴۴۹(امام صادق علیه السلام)

۳۸. زائر امام حسین علیه السلام که عارف به حق آن حضرت باشدخداوند گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد. ص ۴۵۰(امام کاظم علیه السلام)

۳۹. کسی که به زیارت قبر حسین علیه السلام برود و به حق آن حضرت آگاهی داشته باشد مانند کسی است که سه حج با رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشد. ص ۴۶۰(امام صادق علیه السلام)

۴۰. اگر مردم میدانستند که در زیارت قبر حسین علیه السلام چه فضل و ثوابی است حتما از شوق و ذوق قالب تهی میکردند. ص ۲۶۷(امام صادق علیه السلام)

۴۱. اگر در طول سال زائر بمیردفرشتگان رحمت الهی بر سرش حاضر شده و او را غسل داده و کفن نموده و برایش استغفار و طلب آمرزش کرده و تا قبرش مشایعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش ایجاد کرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف دو فرشته منکر و نکیر بر حذرش مینمایند. ص ۴۹۸(امام صادق علیه السلام)

۴۲. نامه زائر در قیامت به دست راستش داده میشود. ص ۴۶۸(امام صادق علیه السلام)

۴۳. زیارت امام حسین علیه السلام افضل اعمال است. ص ۴۷۹(امام صادق علیه السلام)

۴۴. زائر مانند کسی است که رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کرده است. ص ۴۸۳(امام صادق علیه السلام)

۴۵. اگر زائرعارف به حق امام باشدخداوند او را در اعلی علیین قرار میدهد. ص ۴۸۴(امام صادق علیه السلام)

۴۶. سختی جان دادن برای زائر آسان میشود. ص ۴۹۱(امام صادق علیه السلام)

۴۷. زیارترزق و روزی را زیاد و عمر را طولانی میکند. ص ۴۹۴(امام صادق علیه السلام)

۴۸. اگر سال بگذرد و شخص زیارت نرودخداوند یک سال از عمر او کم میکند.بعضی سی سال زودتر از عمر واقعی خود میمیرند. ص ۴۹۵(امام صادق علیه السلام)

۴۹. زائر نمیمیرد مگر سعیدو در زمره سعدا قرار میگیرد. ص ۴۹۸(امام صادق علیه السلام)

۵۰. زیارت باعث شفاعت پیامبر میشود. ص ۵۰۳(امام صادق علیه السلام)

۵۱. زیارت ثوابِ: الف:یک عمره دارد. ص ۵۰۷(امام رضا علیه السلام) ب:۲۲عمره دارد. ص ۵۰۷(امام صادق علیه السلام)

۵۲. زیارتثوابِ: الف:یک حج دارد که با رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم بجاآورده باشد.ص۵۱۳(امام صادق علیه السلام) ب: تا ۱۰حج ثواب نقل شده است.ص ۵۲۸ تا ۲۰ و ۸۰حج به همراه پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و ۵۰حج نقل شده است.ص ۵۴۳ تا هزارحج و هزارعمره مقبول نقل شده است.ص ۵۴۴

۵۳. این زیارت حج افراد ضعیف محسوب میشود تا قوی گردند و به مکه بروند.ص۵۲۴و۵۳۷(امام رضا علیه السلام)

۵۴. امام صادق علیه السلام از مردی به نام شهاب سوال فرمودند:ای شهاب چندبار به حج رفته ایعرض کرد:۱۹بار. فرمودند:آن را به بیست حج کامل کن تا آن را برائت معادل یک زیارت امام حسین علیه السلام حساب کنند.ص۵۳۵

۵۵. ثواب آزاد کردن هزار بنده در راه خدا را میدهند. ص ۵۴۶

۵۶. ثواب زائر مانند کسی است که هزار اسب را زین نموده و لجام زده در راه خدا با آنها جهاد کرده باشد. ص ۵۴۷

۵۷. خداوند تبارک وتعالی قبل از اهل عرفاتبه زوار امام حسین علیه السلام تجلی کرده و حوایج آنها را برآورده و گناهانشان را می‌آمرزد. ص ۵۴۷(امام صادق علیه السلام)

۵۸. زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامتصد نفر که همگی اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت میکند. ص ۵۴۸(امام صادق علیه السلام)

 

از کتاب کامل الزیارات/ ابن قولویه قمی

 

ترجمه مرحوم آیت اله ذهنی تهرانی/چاپ۷/انتشارات پیام حق

 فطرت