ثناگویی فرشتگان

امام علی‏ بن موسی - علیهما السلام - فرمودند:بهترین عملی را که عالمِ از دوستان و پیروان ما برای روز فقر و نیاز و ذلّت و مسکنت خود پیش می‌فرستد آن است که در دنیا درمانده‏ ای از دوستان ما را از دست یکی از دشمنان ما که دشمن خدا و رسول اوست برهاند چنین کسی همین که از گور سربرآورد فرشتگان صف به صف او را از لب گور تا جایگاهش در بهشت الهی بر روی بالهای خویش می‌برند و به او گویند: مرحبا به تو خوشا به حال تو ای که سگهای درنده را از مردمان نیکوکار می‌راندی و ای کسی که در حق امامان پاک تعصب می‌ورزیدی.
 

احتجاج ۲ / ۲۳۵

 سایت فطرت