پدر مهربان امت ،امام حسن عسکری توصیه بسیار مهمی به ما شیعیان که فرزندانشان هستیم در زمینه شب زنده داری وبر پایی نمازهای نافله شب دارند.همان عبودیت محض پروردگار که در جهت تقرب الی الله در آن لحظات ناب سحر که غرق نور ورحمت است باید صورت پذیرد.

این طالب شوریده دل، شب هنگام به حدیث امام یازدهم برخوردم که عطش دوری از معبود ورسیدن به مقامات عالیه را در شب زنده داری وخلوت شبابه با حضرت باریتعالی میداندورهرو راه پر فراز ونشیب بندگی بی مدد یار وتهجد ومناجات شب مهیا نخواهد شد

آنگاه جرقه ای ذهنم را از ظلمت خویش روشن ساخته وخود را بر سجاده نیایش یافتم آنقدر خالص وبی ریا بود که نجواهای درونم غلیان نموده واز دل بر زبان الکنم جاری وساری گشت.

چه ساعات خوشی وچه نجوای شیرینی با پروردگارم ،درخواست بخشش گناهان وبدیهایم ،عجب بغضی گلویم را میفشارد وآرام آرام قطرات اشکم بر صفحات غبار گرفته قلبم جاری میشود ودرانتها حس زیبای سبکباری ثمره این مناجات زیبایم،اما به ناگاه به یاد پدر مهربانم می‌افتم ،یاوری آشنا ولی پنهان،حاضر وناظر اما غائب ،حضرت حجت ،امام زمان،عجیب دل تنگشان هستم ودعاگوی فرجم، کنون با زمزمه دعای فرج به  آرامش بیشتری میرسم.

انگار دنیا غرق تمناست و او را میخواند وصدای عجل لولیک الفرج در سراسر گیتی طنین انداز شده است .

آن وقت است که غرق آرامش میشوم از بندگی جماعتی همدل  وهم سو ومضطر،یاوران ظهور...

مضطرانی که خواهان نابودی ظلم و آمدن نور وروشناییند،تا جهان گلستان شود به مجد می‌آیم.

شکر ایزد که همه رهرو مکتب اهلبیتیم و حب ائمه‌ در جان ودل ما ریشه دوانده است تا با راهنماییشان  به تو نزدیکتر شویم ودعاگوی مولایمان مهدی باشیم.

 

//