توصیفی کوتاه، از کج راهه ای بزرگ

اگر بخواهی وهابیت، یا سلفی گری یا طالبان را در چند جمله توصیف کنی چه میگویی؟

ایجاد جو رعب و وحشت و تفرقه در میان مسلمانان بد نام کردن اسلام مخالفت با توسل، شفاعت و دیگر اصولی که در قرآن بر آن تاکید شده است. مخالفت با خضوع و خشوع در برابر مومنین و صالحین دشمنی با اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله مخالفت سرسختانه با زیارت قبور صالحین ......

بیشتر بدانیم(۱)بیشتر بدانیم(۲)بیشتر بدانیم(۳)بیشتر بدانیم(۴)بیشتر بدانیم(۵)وهابیت