کتاب توسل از دیدگاه عقل،قرآن و حدیث و پاسخ


مولف: سید محمد ضیاء آبادی
ناشر: بنیاد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: چاپ پنجم / ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۲۸۰
قیمت: ۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تهران - سمیه - شماره ۱۰۹ تلفن: ۸۸۸۲۲۳۷۴توسل (از دیدگاه لغت - طبیعت و فطرت - قرآن - روایات اهل سنت -روایات شیعه)- طرح شبهات و پاسخ به آن (شرک - استعانت از میت - بدعت) شفاعت - اشاره کوتاه