معرفت خدا در قرآن و احادیث معرفت فطری خدا توحید نفی توصیفات از خدای تعالی تفکر و تکلم در ذات خدا و صفات او مشیت و اراده خدا قدرت خدا حدوث عالم