توجه توجه

توجه! پیامبران نمی‌توانند از خود ارث بگذارند چون ما می‌گوییم. تازه کجایش را دیده‌اید! ما می‌توانیم اجتهاد کنیم و اجازه داریم در اجتهادمان اشتباه کنیم. مثلاً شوهر را می‌کشیم (با اجتهادمان) و بعد از همسر او هتک حرمت می‌کنیم(به اجتهاد خودمان) و تازه زناکار هم محسوب نمی‌شویم(با اجتهاد خودمان) ما وهابی‌ها خیلی خوب هستیم و آخرش می‌رویم توی بهشت، به مرگ خودمان راست می‌گوییم!

منبع: اسلام تکس