تفکر در قرآن لازم نیست

روزی عمر آیه و فکهة و ابا (عبس/۳۱) را میخواند کلمه اب را نفهمید که به چه معناست. بعد گفت: لزومی ندارد یاد بگیریم و در کتاب خدا لازم نیست زیاد تعمق و تفکر کنیم!!! از قرآن هرچه میدانید عمل کنید و هر چه را که نمیدانید به خدا واگذارش کنید!!! (۱)

همچنین روایت شده است که شخصی به خلیفه گفت: من شدیدترین آیه را در قران می‌دانم. عمر با تازیانه بر سر او کوبید و گفت: به تو چه مربوط که در قران تحقیق می‌کنی! (۲)

واقعا من مانده ام با این تاریخ، از طرفی بگویی کتاب خدا ما را بس! و از طرف دیگر وقتی ندانی چه چیزی قران گفته! خوب ما بالاخره چکار کنیم؟ یعنی قرآنی که نمیدانیم چی گفته ما را بس است!!

______________________

پی نوشت:

(۱) تفسیر ابن جریر ج ۳۰ ص ۳۸- مستدرک ج۲ ص۵۱۴- تفسیر کشاف ج۳ ص ۲۵۳- الموافقات شاطبی ج۱ ص۲۱ و ۲۵- الدر المنثور ج ۶ ص ۳۱۷

(۲) الدر المنثور ج۲ص۲۲۷