تفاوت عمده تیوری شیعه و غیرشیعه دربارة علم امام چیست؟

 

در مورد ویژگی علمی ایمـّه علیهم‏السلام نیز همان گونه که گفته شد به طور عمده، مخالفانِ مقامات ایمه علیهم‏السلام منبع و سرچشمـه‏ی علومِ اهل بیت را الهی نمی‏دانند و حدّ اکثر تفاوتی که میان ایشان و دیگر اصحاب بیان می‏کنند، کمّیّت بیش‏تر علوم امامان است. لذا میان مراجعه به ایمه علیهم‏السلام و صحابه‏ی دیگر، تفاوتی جوهری قایل نیستند. از این رو نحوه‏ی تبیین جایگاه علمی ایمّه علیهم‏السلام در هر تیوری نیز ملاک خوبی است برای تشخیص شیعی یا غیر شیعی بودن آن.
 سایت فطرت