تعیین جانشین

آیا صحیح است که معاویه حق تعیین جانشین نداشته و طبق قرارداد صلح با حضرت حسن باید امر خلافت را پس از خود به مسلمین واگذار کند. ولی معاویه با این شرط ـ و سایر شرطها ـ مخالفت کرده و یزید را تعیین کرد. پس خلافت یزید مشروع نبوده و او فردی خارج بر تعهّدات پدر خود بشمار می‌آید، پس چرا ما او را خلیفه، و امام حسین را خارجی و قیام کننده علیه خلیفه زمان خود می‌دانیم؟!

ابن حجر می‌نویسد: «هذا ما صالح علیه الحسن معاویه.. ولیس لمعاویه أن یعهد الی أحد من بعده عهداً بل یکون الامر بعده شوری بین المسلمین». الصواعق المحرقه: ۸۱

یعنی.. معاویه حق ندارد پس از خود خلافت را به کسی واگذار کند، بلکه این امر پس ازخود به عنوان شوری بین مسلمین خواهد بود.