تحقیق پیرامون صلوات محور اصلی این کتاب است مفهوم، اهمیت، بهره های دنیوی و اخروی صلوات و صلوات های مشهور اهل بیت علیهم السلام از موضوعات این کتاب میبا