در بین کتبی که در مورد تصوف به رشته تحریر در آمده اند این کتاب به لحاظ بررسی تاریخی کتاب در خورد توجهی است. بخش اول کتاب شامل پیدایش ریشه های تصوف و