تبریک و تهنیت شیخین به مناسبت عید غدیر

مبارک باد و تبریکی که به وسیله شیخین و همسران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و اصحاب آن حضرت نسبت به امیر المؤمنین علیه السّلام، به دستور پیامبر اعظم، صورت گرفت‏ خود دلیلی محکم بر عید بودن این روز مبارک و خجسته است.

اسامی افرادی که تبریک و تهنیت شیخین را نقل کرده‌اند:


قضیۀ تبریک و تهنیت شیخین را تعداد بسیاری از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنّت که عدّه آنان قابل توجه است روایت نموده‏اند، از جمله پیشوایان حدیث و تفسیر که داستان مزبور را روایت کرده‏اند عبارتند از:


1- حافظ ابو بکر عبد اللّه بن محمّد بن ابی شیبه متوفّای 235 در المصنّف به اسناد خودش


2- امام و پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل متوفّای 241 در جلد 4 مسند خود در ص 281


4- حافظ، ابو یعلی موصلی متوفای 307 در مسند خود


5- حافظ ابو جعفر، محمّد بن جریر طبری، متوفای 310 در جلد 3 تفسیرش در ص 428


6- حافظ احمد بن عقده کوفی، متوفای 333 در کتاب الولایة


7- حافظ ابو عبد اللّه مرزبانی بغدادی متوفای 384 در کتاب خود سرقات الشعر


9- حافظ ابو عبد اللّه ابن بطّه حنبلی متوفای 387، در کتاب خود «الابانه»


10- قاضی ابو بکر باقلانی بغدادی، متوفای در کتاب خود «التمهید فی اصول الدین» ص 171


11- حافظ ابو سعید خرکوشی، نیشابوری متوفای 407، در کتاب خود شرف المصطفی


12- حافظ احمد بن مردویه اصفهانی، متوفای 416 در کتاب تفسیرش


13- ابو اسحق ثعلبی، متوفای 427 در تفسیر خود «الکشف و البیان»


14- حافظ، ابن سمان رازی، متوفّای 445


15- حافظ ابو بکر بیهقی، متوفّای 458


16- حافظ، ابو بکر، خطیب بغدادی متوفّای 463


17- فقیه، ابو الحسن، ابن المغازلی، متوفّای 483 در کتاب «المناقب»


18- ابو محمّد احمد عاصمی، در تألیف خود «زین الفتی»


19- حافظ، ابو سعد سمعانی متوفّای 562 در کتاب خود فضایل الصحابه


20- حجة الاسلام، ابو حامد غزالی، متوفّای 505 در تألیف خود سرّ العالمین ص 9


21- ابو الفتح اشعری شهرستانی، متوفّای 548 در «الملل و النحل» چاپ شده در حاشیه کتاب فصل ابن حزم جلد 1 ص 220


22- اخطب خطبای خوارزمی حنفی، متوفّای 568 در کتاب مناقب خود ص 94


23- ابو الفرج ابن جوزی حنبلی متوفّای 597 در مناقب خود


24- فخر الدین رازی شافعی، متوفّای 606 در تفسیر کبیر خود جلد 3 ص 636


25- ابو السعادات، مجد الدین ابن اثیر شیبانی متوفّای 606 در جلد 4 «النهایة» ص 246


26- ابو الفتح محمّد بن علی نطنزی در کتاب خود- الخصایص العلویّة ص19


27- عزّ الدین ابو الحسن ابن اثیر شیبانی متوفّای 630


28- حافظ، ابو عبد اللّه گنجی شافعی، متوفّای 658 در «کفایة الطالب» ص 16


29- شمس الدین، ابو المظفّر، سبط ابن جوزی حنفی، متوفّای 654 در تذکره خود در ص 18


30- عمر بن محمّد ملّا، در «وسیلة المتعبّدین»


31- حافظ، ابو جعفر محبّ الدین طبری شافعی، متوفّای 694 در (الریاض النضره) جلد 2 ص 169


32- شیخ الاسلام حموینی، متوفّای 722 در «فراید السمطین» در باب 13


33- نظام الدین قمی نیشابوری


34- ولی الدین خطیب در «مشکاة المصابیح» ص 557


35- جمال الدین زرندی مدنی در کتاب خود «درر السمطین


36- ابو الفداء ابن کثیر شامی، شافعی، متوفّای 774 در کتاب خود «البدایة و النهایة» جلد 5 ص 209- 210


37- تقی الدین مقریزی مصری، متوفّای 845 در «خطط» ص 223


38- نور الدین ابن صبّاغ مالکی، مکّی، متوفای 855 در «الفصول المهمّه» ص 25


39- قاضی نجم الدین اذرعی، شافعی، متوفّای 876 در «بدیع المعانی» صفحه 75


40- کمال الدین میبدی در شرح دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیه السّلام ص 406


41- جلال الدین سیوطی متوفّای 911 در «جمع الجوامع»


42- نور الدین سمهودی، مدنی، شافعی، متوفّای 911 در کتاب خود وفاء الوفا باخبار دار المصطفی جلد 2 ص 173


43- ابو العباس شهاب الدین قسطلانی، متوفّای 923 در جلد 2 «مواهب اللدنیّة» ص 13


44- سید عبد الوهاب حسینی، بخاری، متوفّای 932


45- ابن حجر عسقلانی، هیتمی، متوفّای 973 در «الصواعق المحرقه» صفحه 26


46- سید علی بن شهاب الدین همدانی در «مودة القربی»


47- سید محمود شیخانی، قادری، مدنی در کتاب خود الصراط السوی فی مناقب آل النبیّ


48- شمس الدین مناوی، شافعی، متوفّای 1031 در کتاب «فیض القدیر» جلد 6 ص 218


49- شیخ احمد، با کثیر مکی، شافعی، متوفّای 1047 در وسیلة المآل فی عدّ مناقب الآل


50- ابو عبد اللّه زرقانی، مالکی، متوفّای 1122 در «شرح المواهب» جلد 7 صفحه 13


51- حسام الدین بن محمّد با یزید سهارنپوری در مرافض الروافض


52- میرزا محمّد بدخشانی دو کتاب خود مفتاح النجا فی‏ مناقب آل العبا و نزل الابرار بما صحّ فی اهل البیت الاطهار


53- شیخ محمّد صدر العالم در معارج العلی فی مناقب المرتضی


54- ابو ولیّ اللّه احمد عمری دهلوی، متوفّای 1176


55- سید محمّد صنعانی، متوفّای 1182 در الروضة الندیة شرح التحفة العلویة


56- مولوی محمّد مبین لکهنوی در وسیلة النجاة


57- مولوی ولیّ اللّه لکهنوی درمرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین


58- محمّد محبوب العالم در تفسیر شاهی


59- سید احمد زینی دحلان، مکی، شافعی، متوفّای 1304 در جلد 2 «الفتوحات الاسلامیه» ص 306


60- شیخ محمّد حبیب اللّه شنقیطی، مدنی، مالکی، داستان تهنیت را در کفایة الطالب فی حیاة علی بن ابی طالب، ص 28


منبع تحقیق:

ترجمه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص 182- 196ابنا