تبریک و تهنیت شیخین به مناسبت عید غدیر

مبارک باد و تبریکی که به وسیله شیخین و همسران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و اصحاب آن حضرت نسبت به امیر المؤمنین علیه السّلام، به دستور پیامبر اعظم، صورت گرفت‏ خود دلیلی محکم بر عید بودن این روز مبارک و خجسته است.

اسامی افرادی که تبریک و تهنیت شیخین را نقل کرده‌اند:


قضیۀ تبریک و تهنیت شیخین را تعداد بسیاری از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنّت که عدّه آنان قابل توجه است روایت نموده‏اند، از جمله پیشوایان حدیث و تفسیر که داستان مزبور را روایت کرده‏اند عبارتند از:


۱- حافظ ابو بکر عبد اللّه بن محمّد بن ابی شیبه متوفّای ۲۳۵ در المصنّف به اسناد خودش


۲- امام و پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل متوفّای ۲۴۱ در جلد ۴ مسند خود در ص ۲۸۱


۴- حافظ، ابو یعلی موصلی متوفای ۳۰۷ در مسند خود


۵- حافظ ابو جعفر، محمّد بن جریر طبری، متوفای ۳۱۰ در جلد ۳ تفسیرش در ص ۴۲۸


۶- حافظ احمد بن عقده کوفی، متوفای ۳۳۳ در کتاب الولایة


۷- حافظ ابو عبد اللّه مرزبانی بغدادی متوفای ۳۸۴ در کتاب خود سرقات الشعر


۹- حافظ ابو عبد اللّه ابن بطّه حنبلی متوفای ۳۸۷، در کتاب خود «الابانه»


۱۰- قاضی ابو بکر باقلانی بغدادی، متوفای در کتاب خود «التمهید فی اصول الدین» ص ۱۷۱


۱۱- حافظ ابو سعید خرکوشی، نیشابوری متوفای ۴۰۷، در کتاب خود شرف المصطفی


۱۲- حافظ احمد بن مردویه اصفهانی، متوفای ۴۱۶ در کتاب تفسیرش


۱۳- ابو اسحق ثعلبی، متوفای ۴۲۷ در تفسیر خود «الکشف و البیان»


۱۴- حافظ، ابن سمان رازی، متوفّای ۴۴۵


۱۵- حافظ ابو بکر بیهقی، متوفّای ۴۵۸


۱۶- حافظ، ابو بکر، خطیب بغدادی متوفّای ۴۶۳


۱۷- فقیه، ابو الحسن، ابن المغازلی، متوفّای ۴۸۳ در کتاب «المناقب»


۱۸- ابو محمّد احمد عاصمی، در تألیف خود «زین الفتی»


۱۹- حافظ، ابو سعد سمعانی متوفّای ۵۶۲ در کتاب خود فضایل الصحابه


۲۰- حجة الاسلام، ابو حامد غزالی، متوفّای ۵۰۵ در تألیف خود سرّ العالمین ص ۹


۲۱- ابو الفتح اشعری شهرستانی، متوفّای ۵۴۸ در «الملل و النحل» چاپ شده در حاشیه کتاب فصل ابن حزم جلد ۱ ص ۲۲۰


۲۲- اخطب خطبای خوارزمی حنفی، متوفّای ۵۶۸ در کتاب مناقب خود ص ۹۴


۲۳- ابو الفرج ابن جوزی حنبلی متوفّای ۵۹۷ در مناقب خود


۲۴- فخر الدین رازی شافعی، متوفّای ۶۰۶ در تفسیر کبیر خود جلد ۳ ص ۶۳۶


۲۵- ابو السعادات، مجد الدین ابن اثیر شیبانی متوفّای ۶۰۶ در جلد ۴ «النهایة» ص ۲۴۶


۲۶- ابو الفتح محمّد بن علی نطنزی در کتاب خود- الخصایص العلویّة ص۱۹


۲۷- عزّ الدین ابو الحسن ابن اثیر شیبانی متوفّای ۶۳۰


۲۸- حافظ، ابو عبد اللّه گنجی شافعی، متوفّای ۶۵۸ در «کفایة الطالب» ص ۱۶


۲۹- شمس الدین، ابو المظفّر، سبط ابن جوزی حنفی، متوفّای ۶۵۴ در تذکره خود در ص ۱۸


۳۰- عمر بن محمّد ملّا، در «وسیلة المتعبّدین»


۳۱- حافظ، ابو جعفر محبّ الدین طبری شافعی، متوفّای ۶۹۴ در (الریاض النضره) جلد ۲ ص ۱۶۹


۳۲- شیخ الاسلام حموینی، متوفّای ۷۲۲ در «فراید السمطین» در باب ۱۳


۳۳- نظام الدین قمی نیشابوری


۳۴- ولی الدین خطیب در «مشکاة المصابیح» ص ۵۵۷


۳۵- جمال الدین زرندی مدنی در کتاب خود «درر السمطین


۳۶- ابو الفداء ابن کثیر شامی، شافعی، متوفّای ۷۷۴ در کتاب خود «البدایة و النهایة» جلد ۵ ص ۲۰۹- ۲۱۰


۳۷- تقی الدین مقریزی مصری، متوفّای ۸۴۵ در «خطط» ص ۲۲۳


۳۸- نور الدین ابن صبّاغ مالکی، مکّی، متوفای ۸۵۵ در «الفصول المهمّه» ص ۲۵


۳۹- قاضی نجم الدین اذرعی، شافعی، متوفّای ۸۷۶ در «بدیع المعانی» صفحه ۷۵


۴۰- کمال الدین میبدی در شرح دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیه السّلام ص ۴۰۶


۴۱- جلال الدین سیوطی متوفّای ۹۱۱ در «جمع الجوامع»


۴۲- نور الدین سمهودی، مدنی، شافعی، متوفّای ۹۱۱ در کتاب خود وفاء الوفا باخبار دار المصطفی جلد ۲ ص ۱۷۳


۴۳- ابو العباس شهاب الدین قسطلانی، متوفّای ۹۲۳ در جلد ۲ «مواهب اللدنیّة» ص ۱۳


۴۴- سید عبد الوهاب حسینی، بخاری، متوفّای ۹۳۲


۴۵- ابن حجر عسقلانی، هیتمی، متوفّای ۹۷۳ در «الصواعق المحرقه» صفحه ۲۶


۴۶- سید علی بن شهاب الدین همدانی در «مودة القربی»


۴۷- سید محمود شیخانی، قادری، مدنی در کتاب خود الصراط السوی فی مناقب آل النبیّ


۴۸- شمس الدین مناوی، شافعی، متوفّای ۱۰۳۱ در کتاب «فیض القدیر» جلد ۶ ص ۲۱۸


۴۹- شیخ احمد، با کثیر مکی، شافعی، متوفّای ۱۰۴۷ در وسیلة المآل فی عدّ مناقب الآل


۵۰- ابو عبد اللّه زرقانی، مالکی، متوفّای ۱۱۲۲ در «شرح المواهب» جلد ۷ صفحه ۱۳


۵۱- حسام الدین بن محمّد با یزید سهارنپوری در مرافض الروافض


۵۲- میرزا محمّد بدخشانی دو کتاب خود مفتاح النجا فی‏ مناقب آل العبا و نزل الابرار بما صحّ فی اهل البیت الاطهار


۵۳- شیخ محمّد صدر العالم در معارج العلی فی مناقب المرتضی


۵۴- ابو ولیّ اللّه احمد عمری دهلوی، متوفّای ۱۱۷۶


۵۵- سید محمّد صنعانی، متوفّای ۱۱۸۲ در الروضة الندیة شرح التحفة العلویة


۵۶- مولوی محمّد مبین لکهنوی در وسیلة النجاة


۵۷- مولوی ولیّ اللّه لکهنوی درمرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین


۵۸- محمّد محبوب العالم در تفسیر شاهی


۵۹- سید احمد زینی دحلان، مکی، شافعی، متوفّای ۱۳۰۴ در جلد ۲ «الفتوحات الاسلامیه» ص ۳۰۶


۶۰- شیخ محمّد حبیب اللّه شنقیطی، مدنی، مالکی، داستان تهنیت را در کفایة الطالب فی حیاة علی بن ابی طالب، ص ۲۸


منبع تحقیق:

ترجمه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏۲، ص ۱۸۲- ۱۹۶
 ابنا