رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که هرگاه بدعتها ظاهر شوند بر علما است که علم خویش را آشکار نمایند.اینبار هم عالمی از قبیله خوبان جهت روشنگری امت