بیعت علی(علیه السلام) با ابوبکر+سند

آیا صحیح است که می‌گویند حضرت علی(رضی الله عنه) هرگز با ابوبکر بیعت نکرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را برای بیعت باز کنند!به ناچار ابوبکر دست خود را روی دست علی و به عنوان بیعت علی گذارد.چنانچه مسعودی می‌گوید: «فقالوا له: مدَّ یدک فبایع فأبی علیهم فمدوا یده کرها فقبض علی أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبکر وهی مضمومة». اثبات الوصیة: ۱۴۶. الشافی ۳: ۲۴۴.

باز هم می‌گوییم که بیعت با اجماع اهل حل و عقد بوده استو حدیث علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار.یعنی علی با حق است و حق با علی است و به هر سمت و سویی برود حق به همراه او می‌رود را چگونه می‌توان تفسیر کرد


پی نوشت:

 

مستدرک الحاکم ۳: ۱۲۵ جامع الترمذی ۵: ۵۹۲ ح ۳۷۱۴ مناقب الخوارزمی: ۱۷۶ ح ۲۱۴ فراید السمطین ۱: ۱۷۷ ح ۱۴۰ شرح المواهب اللدنیه ۷: ۱۳