بیعت علی(ع) با ابوبکر+سند

آیا صحیح است که می گویند حضرت علی(رضی الله عنه) هرگز با ابوبکر بیعت نکرده است و مشت دست خود را بسته بود و هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را برای بیعت باز کنند!به ناچار ابوبکر دست خود را روی دست علی و به عنوان بیعت علی گذارد.چنانچه مسعودی می گوید: «فقالوا له: مدَّ یدک فبایع فأبی علیهم فمدوا یده کرها فقبض علی أنامله فراموا بأجمعهم فتحها فلم یقدروا فمسح علیها ابوبکر وهی مضمومة». اثبات الوصیة: 146. الشافی 3: 244.

باز هم می گوییم که بیعت با اجماع اهل حل و عقد بوده استو حدیث علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار.یعنی علی با حق است و حق با علی است و به هر سمت و سویی برود حق به همراه او می رود را چگونه می توان تفسیر کرد


پی نوشت:

مستدرک الحاکم 3: 125 جامع الترمذی 5: 592 ح 3714 مناقب الخوارزمی: 176 ح 214 فراید السمطین 1: 177 ح 140 شرح المواهب اللدنیه 7: 13