بپا اشتباه نکنی

پیش افتاده ها برگردند و جا مانده ها زودتر بیایند......این فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در راه بازگشت از حج.
آن گرمای طاقت فرسا، آن جمعیت عظیم، آن خطبه طولانی......اینها همه برای این بود که بفرمایند: علی بن ابیطالب بعد از من رییس حکومت اسلامی است؟یا اینکه هرکس مرا دوست دارد علی را دوست بدارد؟فقط همین؟
نه دوست من، جانشینی، بله، جانشینی عنوانی بود که پیامبر به ایشون نسبت دادند نه حاکم مسلمین و دوست و....
جانشین پیامبر کسی است که، به علم قرآن مسلط باشد و بتواندآنچه که پیامبر فرصت نکردند در مورد تفسیر و نکات قرآن و احکام و اعتقادات به مردم بگویند، برای آنها بازگو کند.
جانشین باید ادامه کار تبلیغ دین را پیگیری کند.
جانشین باید وظیفه هدایت و دست گیری را در حالی که صلاحیت دارد به عهده بگیرد.
جانشین به غیر از دریافت وحی تشریعی باید تمام وظایف پیامبر را به عهده بگیرد.
جانشین باید......
ضمناً یکی از شیون جانشین، ریاست حکومت اسلامی است. 
خلاصه از ما گفتن بود، بپا اشتباه نکنی.
 غدیر