مولف: علی لباف
ناشر: انتشارات صایب
مترجم:
نوبت چاپ: دوم ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۲۸
قیمت: ۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مقابل دانشگاه تهران، خ فروردین تقاطع اول شماره ۲۳۴ تلفن ۶۶۴۶۳۳۲۵


برگزیده از کتاب جلاء العیون علامه محمدباقر مجلسیمیلادنورنامهای نیکوفضایل آسمانیپیوند مقدسرنجهای بی پایانشهادت جانگداز خطبه آتشین در مسجد