بودن یا نبودن، مسئله این است(۴)

این مجموعه امکان یا عدم امکان برخی گزاره ها را بررسی میکند.

یکی از نقاط مهم در بررسی مسئله الوهیت حق متعال این است که: آیا خداوند امور را خودش انجام می‌دهد یا به اسباب و وسایل چنین و چنان می‌کند؟
اسباب و وسایل چیست و چگونه است؟آیا انسان می‌تواند از جمله ی این وسایل باشد یا خیر؟
آیا آدمی میتواند واسطه خیر شود؟
قرآن را ببین، سوره مبارکه انفال را بیاور و آیه ۶۲را بخوان.

ُوَ الَّذی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنینَ 
او همان کسی است که تو را، با یاری خود و (بوسیله)مؤمنان، تقویت کرد

آنقدر آیه واضح و روشن در مورد واسطه قرار دادن مومنین جهت یاری پیامبر(صلی الله علیه و آله) توضیح میدهد که سخن گفتن بیش از این ناخوشایند است.
 یاری خدا رسول را، با وسیله